SAP i SSP: Czym są te systemy i czym się różnią?

sap-i-ssp

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe odgrywa kluczową rolę w ochronie życia i mienia, systemy sygnalizacji pożaru SAP (System Alarmu Pożarowego) i SSP (System Sygnalizacji Pożaru) stanowią fundament nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających. Chociaż oba te systemy przeciwpożarowe mają wspólny cel – wykrywanie i ostrzeganie o zagrożeniach pożarowych – różnią się od siebie pod względem konstrukcji, funkcjonalności oraz zastosowań.

W obiektach, w których wymagane są uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż oraz strażą pożarną instalowane są systemy SSP.
SAP nie wymaga uzgodnień z powyższymi.

SAP, będący prostszym systemem, skupia się na podstawowej detekcji i alarmowaniu, podczas gdy SSP, jako rozwiązanie bardziej zaawansowane, oferuje dodatkowe funkcje, takie jak lokalizacja źródła pożaru. Wybór między tymi dwoma systemami często zależy od specyfiki obiektu, wymagań bezpieczeństwa oraz przepisów prawnych.

Czym jest SAP?

System Alarmu Pożarowego jest podstawowym systemem wykrywania i ostrzegania o pożarze. Jego głównym zadaniem jest szybkie wykrycie oznak pożaru, takich jak dym czy wzrost temperatury, i natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie osób znajdujących się w zagrożonym obiekcie oraz, w niektórych przypadkach, lokalnych służb ratunkowych.

Typowy system SAP składa się z kilku kluczowych elementów:

  • czujników dymu i temperatury, które monitorują środowisko w poszukiwaniu oznak pożaru,
  • przycisków alarmowych, które umożliwiają ręczne uruchomienie alarmu,
  • centrali alarmowej, która koordynuje działanie całego systemu, odbiera sygnały z czujników i aktywuje odpowiednie procedury alarmowe.

Informacja o wykryciu przez czujniki dymu lub niepokojącego wzrostu temperatury jest przekazywana do centrali alarmowej. Centrala analizuje otrzymane sygnały, a jeśli stwierdzi zaistnienie zagrożenia pożarowego, aktywuje system alarmowy. Alarmy mogą obejmować sygnalizację dźwiękową i świetlną, która ostrzega osoby przebywające w budynku o potrzebie ewakuacji.

Czym jest SSP?

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) to zaawansowany system detekcji pożaru, którego zadaniem jest nie tylko wykrywanie oznak pożaru – dumy czy wzrostu temperatury – ale również lokalizowanie jego źródła. SSP jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić szybką i efektywną reakcję na zagrożenie pożarowe, minimalizując ryzyko i szkody.

System Sygnalizacji Pożaru składa się z szeregu komponentów, w tym z czujników dymu i ciepła, przycisków alarmowych, centrali alarmowej oraz dodatkowych urządzeń, takich jak kamery termowizyjne czy systemy wizyjne. Integracja wszystkich tych komponentów w ramach jednego systemu pozwala na dokładne określenie lokalizacji pożaru w budynku i szybkie wdrożenie środków zaradczych.

Jak działa SSP?

Podobnie jak w przypadku SAP, zintegrowane w ramach systemu czujniki dymu i ciepła stale monitorują środowisko i wysyłają sygnał do centrali alarmowej w przypadku wykrycia oznak pożaru. Jednakże, dzięki zaawansowanym technologiom, SSP jest w stanie nie tylko ostrzegać o pożarze, ale również wskazać jego dokładną lokalizację, co jest kluczowe dla skutecznej interwencji służb ratunkowych. Co ważne, system SSP być zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem, co w praktyce oznacza m.in. możliwość automatycznego uruchomienia procedur ewakuacyjnych lub systemów gaszenia pożaru.